SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
registrace

Společnost DREAMland, spol. s r.o. se sídlem Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy, IČO 257 81 049, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 69650 (dále jako „společnost DREAMland, spol. s r.o.“) a je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení“) povinna získat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Společnost DREAMland, spol. s r.o.je správcem Vašich osobních údajů a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 uvedeného nařízení. Kontaktní údaje společnosti DREAMland, spol. s r.o. jsou následující:

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti DREAMland, spol. s r.o.za účelem Vaší registrace do seznamu zákazníků společnosti DREAMland, spol. s r.o., jejichž data budou dále využívána pro zjednodušení nákupního procesu a dále pro marketingové a reklamní účely, včetně šíření obchodních sdělení této společnosti, tedy za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit společnosti DREAMland, spol. s r.o. vůči Vaší osobě, například i prostřednictvím tzv. Newsletteru, tedy zasílání informací o zboží a službách a speciálních akcích správce, a to v rozsahu osobních údajů: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon. Společnost DREAMland, spol. s r.o. bude oprávněna Vaše osobní údaje analyzovat a na základě toho se rozhodovat a nabízet Vám své zboží, případně služby, a to formou emailu.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové, provozní a internetové služby pro společnost DREAMland, spol. s r.o. Společnost DREAMland, spol. s r.o. nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Vaše údaje bude společnost DREAMland, spol. s r.o. oprávněna mít uložené a používat je pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, nejdéle však po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Pokud si to budete přát, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to písemnou formou s vlastnoručním podpisem zaslaným na adresu: DREAMland, spol. s r.o. se sídlem Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy, nebo elektronicky, odesláním tohoto odvolání souhlasu z emailové adresy zde uvedené na emailovou adresu: info@dreamland-plc.cz jakož i osobně na adrese společnosti DREAMland, spol. s r.o. se sídlem Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy.

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od společnosti DREAMland, spol. s r.o. přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů a právo podat proti společnosti DREAMland, spol. s r.o. stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Poskytuji souhlas se zpracováním mých osobních údajů ve shora uvedeném smyslu.