Informace o zpracování osobních údajů

Společnost DREAMland, spol. s r.o. se sídlem Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy, IČO 257 81 049, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 69650 (dále jako „správce“). Tato společnost je správcem osobních údajů kupujícího a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení“).

Kontaktní údaje společnosti DREAMland, spol. s r.o. jsou následující:

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zkvalitňování služeb, které mu kupující poskytl nebo které správce získal na základě plnění objednávky zákazníka. Zejména pak správce zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, telefon.

Důvodem pro zpracování osobních údajů kupujícího je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi kupujícím a správcem, dále zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit vůči kupujícímu a získávání informací o spokojenosti kupujícího se zbožím, či službami pro zkvalitnění služeb poskytovaných tímto správcem.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

Dalšími příjemci a zpracovateli osobních údajů kupujícího budou osoby zajišťující marketingové, provozní a internetové služby pro správce, osoby podílející se na dodání zboží, či služeb kupujícímu a na realizaci jeho plateb na základě uzavřené smlouvy a osoby analyzující údaje získané z dotazníků spokojenosti zákazníků. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Údaje kupujícího bude správce oprávněn mít uložené a používat je pouze:

Pokud si to bude kupující přát, má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to písemnou formou s vlastnoručním podpisem zaslaným na adresu: DREAMland, spol. s r.o., Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy, nebo elektronicky, odesláním tohoto odvolání souhlasu z emailové adresy zde uvedené na emailovou adresu: info@dreamland-plc.cz , jakož i osobně na adrese správce DREAMland, spol. s r.o., Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy.

V případě, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí správce z důvodu plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi kupujícím a správcem, není kupující povinen poskytnout osobní údaje správci, poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro plnění předmětu takové smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů kupujícího není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Za podmínek stanovených v nařízení má kupující právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost svých osobních údajů a právo podat proti správci stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce provedl veškerá nutná technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů kupujících v souladu s právními předpisy, zejména:

V případě, že je nutné poskytnout správci souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího, souhlasí kupující zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách správce s podmínkami zpracování a uchování svých osobních údajů uvedených v tomto dokumentu a potvrzuje tak, že byl s těmito podmínkami seznámen.

Poskytuji souhlas se zpracováním mých osobních údajů ve shora uvedeném smyslu, resp. potvrzuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenými informacemi.